\


 

108 THẾ  THÁI CỰC THIỀN

 

1.   Dự Bị Thức
2.   Khởi Thế
3.   Tiến bộ lăm tước vĩ (Bước lên nắm đuôi chim sẻ)
4.   Đơn tiên ( cái roi đơn độc )
5.   Đề thủ thượng thế (đưa tay lên thế cao )
6.   Bạch hạc lưỡng sĩ ( Hạc trắng tung cánh )
7.   Tả lâu tất ảo bộ ( Bước lên huyền ảo vuốt đầu gối )
8.   Thủ huy tỳ bà ( tay khẩy đàn tỳ bà )
9.   Tả lâu tất ảo bộ 
10.  Hữu lâu tất ảo bộ (Bước lên huyền ảo vuốt đầu gối phải)
 11. Tả lâu tất ảo bộ
12. Thủ huy tỳ bà
 13.  Tả lâu tất ảo bộ
 14.  Tiến bộ ban lan chùy (bước lên, rời, ngăn, đấm)
15. Như phong tự bế (Như phong tỏa, như đóng lại)
16. Thập tự thủ (Bàn tay chữ thập)
17. Băo Hổ Quy Sơn
18. Chẩu Để Khán Chùy (chẩu : cùi chỏ; Để: đáy; Khán: coi; Chùy: quả đấm) 
19. Hữu đảo niện hầu
20. Tả đảo niện hầu
21. Hữu đảo niện hầu
22. Tà phi ( Bay nghiêng ) 
23.  Đề thủ thượng thế     
24.    Bạch hạc lưỡng xí
25.   Tả lâu tất ảo bộ     
26.   Hải để châm ( Ṃ kim đáy biển)
27.   Phiến Thông Bối ( Phiến: quạt; Thông: xuyên qua; Bối: lưng )
28.      Chuyển Thân Phiết Thân Chùy ( Phiết: đánh, phẩy )
29.      Tiến Bộ Ban Lan Chùy

 


Trở Về Trang Nhà Thiền Sinh Hội